Reklamace

V případě poškození zásilky (např. rozbitý hrnek) je nutné tuto zásilku reklamovat ihned na České poště. Bez této reklamace nemůže být reklamace uznána.

Všeobecné ustanovení

Daňový doklad je zasílán v zásilce přímo se zbožím. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • porušením nebo poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí
 • špatným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodávajícího

  V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním.

  Kupující je povinen

  Kupující je povinnen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od dopravce. Pokud je obal porušen, je povinnen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis. Pokud není obal poškozen, je kupující povinnen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat, zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinnen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u dopravce (Česká pošta). V případě chybějícího zboží žádáme o zvážení reklamované zásilky včetně obalu a balícího materiálu. O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail). Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají). Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinnen bez zbytečného odkladu zkontrolovat zda souhlasí kódy zboží, typy a výrobní čísla s fakturou, dodacím listem a příp. objednávkou. Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Ten na vlastní náklady zajistí vyřešení problému. Pokud není rozdíl v dodávce ohlášen kupujícím v uvedeném čase, nese případné vícenáklady s jeho vyřešením kupující.